ilkeratamer.org ilkeratamer.org - Av. ?lker Atamer - Av. ?lker Atamer Ki?isel Blog Sitesi - Hayata ve hukuka dair g?rü? ve tecrübeler...

ilkeratamer.orgWebsite Profile

Title: Av. ?lker Atamer - Av. ?lker Atamer Ki?isel Blog Sitesi - Hayata ve hukuka dair g?rü? ve tecrübeler...
Keywords:
Description:Av. ?lker Atamer Ki?isel Blog Sitesi - Hayata ve hukuka dair g?rü? ve tecrübelerim...
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

ilkeratamer.org Information

Website / Domain:ilkeratamer.org
Website IP Address:160.153.137.18
Domain DNS Server:ns36.domaincontrol.com,ns35.domaincontrol.com

ilkeratamer.org ranks

Alexa Rank:12932272
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

ilkeratamer.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$9,220
Daily Revenue:$25
Monthly Revenue:$757
Yearly Revenue:$$9,220
Daily Unique Visitors:2,324
Monthly Unique Visitors:69,720
Yearly Unique Visitors:848,260

ilkeratamer.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Vary Accept-Encoding, User-Agent
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 22 Oct 2018 18:18:44 GMT

ilkeratamer.org WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

ilkeratamer.org Similar Website

Domain WebSite Title
ilkergunyeli.com Do?. Dr. ?lker GüNYEL? | "Ki?isel Kad?n Hastal?klar? ve Do?um Sitesi"
ilkerguven.com ?lker GüVEN Ki?isel Web Sitesi
asimsakiz.com AsimSakiz - Güncel Blog ve Ki?isel Blog Sayfas? | Hertelden ?zel Ki?isel Blog ve Haber Sitesi
sevketkeser.net Bili?im ve Hayat\'a Dair, Ki?isel..
varol.us Varol AKSOY | Blog | Edebiyat, Sinema ve Siyaset hakk?nda ki?isel g?rü?lerin bulundu?u über blog
buyukgokcesu.com Hayat? ke?fet! – Seyahat, ke?if, ki?isel geli?im, kariyer, dijital dünya ve hayata dair her ?ey…
biltek.info Ahmet Soyarslan - Ki?isel Blog ve Haber Sitesi
emirfarukuzunpinar.com Emir Faruk Uzunp?nar / Ki?isel Blog ve Haber Sitesi
chaos-control.net Chaos`Control * Gaming ve Ki?isel Blog Sitesi
omerguney.net '?mer Güney' Ki?isel Web Sitesi - Kalite ve 'Kalite Kontrol'e Dair..
ilkercay.com ?lker ?ay | Tasar?m, Yaz?l?m ve Sosyal Blog
gokselozardali.com G?ksel ?ZARDALI – Teknoloji, WordPress ve Ki?isel Blog
fatihgol.com FAT?H G?L | Teknoloji ve Hayata Dair...
gorushaber.com G?rü?haber | Yerli ve Milli G?rü? Haber Sitesi
ilkerreklam.net ?lker Reklam | süblimasyon ve promosyon ürünleri
ilkerkucukparlak.com Psikiyatrist ?lker Kü?ükparlak Ki?isel Web sayfas?.
sezaiacima.com Ki?isel Blog ve ?tesi - Sezaiacima.com
burakveelif.com Burak ve Elif | Tamamen ki?isel blog

ilkeratamer.org Alexa Rank History Chart

ilkeratamer.org aleax

ilkeratamer.org Html To Plain Text

Av. ?lker Atamer - Av. ?lker Atamer Ki?isel Blog Sitesi - Hayata ve hukuka dair g?rü? ve tecrübelerim... Skip to main content Toggle navigation Av. ?lker Atamer Anasayfa Hakk?mda ?leti?im 5651 Say?l? Kanun’da Yetki Meselesi 19/04/201719/04/2017 ?lker Atamer Yorum yap?n ?nternetteki ki?ilik haklar?n? zedeleyici i?eriklere eri?imin engellenmesini düzenleyen 5651 Say?l? Kanun’da g?revli mahkeme olarak Sulh Ceza Mahkemeleri g?sterilmi? ancak ilgili kanunda yetki bak?m?ndan herhangi bir düzenleme getirilmemi?tir. 5651 Say?l? Kanun’da yetki bak?m?ndan bir düzenleme olmamas? nedeniyle sulh ceza hakimleri bunu hakl? olarak tüm sulh ceza hakimliklerinin yetkili oldu?u ?eklinde yorumlay?p genelde ba?vurucunun adresine bakmadan ve yetkisizlik karar? da vermeden konun esas?na girip hüküm veriyordu. Ancak ?zellikle son 1 y?ld?r gitgide artan ?ekilde baz? sulh ceza hakimlerinin kanunda olmayan yetki hususunu yorum yoluyla varm?? gibi sayarak ba?vurucunun UYAP sistemindeki adresine g?re yetki de?erlendirmesi yapt???na tan?k oluyoruz. Ancak bu tür yetkisizlik kararlar? keyfi ve hukuka ayk?r?d?r. Nitekim 5651 Say?l? Kanun’da eri?imim engelleme ba?vurusunun ikametgah adresindeki sulh ceza mahkemesine yap?lmas? gerekti?ine dair hi?bir düzenleme yoktur. Hal b?yleyken ba?vurucunun ikametgah adresi sulh ceza hakimli?inin yetki alan?nda de?il denerek yetkisizlik karar? verilmesinin hi?bir yasal ve hukuki dayana?? bulunmamaktad?r. Bili?im avukat? olarak ve 5651 say?l? yasa kapsam?nda ?ok defa eri?im engelleme ba?vurusu yapm?? birisi olarak bir yetkisizlik karar?nda Bas?n Kanunu’na dayan?ld???n? bile g?rdüm. Oysa Bas?n Kanunu sadece bas?l? eser ve yay?nlara uygulanan ve internetteki sitelere uygulanmas? mümkün olmayan bir kanun. Dolay?s?yla baz? sulh ceza hakimlerinin Bas?n Kanunu’na at?f yaparak 5651 Say?l? Kanun kapsam?nda yap?lan ba?vuruya yetkisizlik karar? vermesi a??k?a hukuka ayk?r?d?r. 5651 say?l? kanunda yetki konusunun düzenlenmemi? olmas?n?n k?tüye kullanmaya elveri?li oldu?u kabul ediyorum. Zira yetki düzenlemesi olmad??? i?in herhangi bir Sulh Ceza Mahkemesi’ne ba?vurup netice alamayan bir ki?i farkl? il veya il?elerdeki sulh ceza hakimliklerine de ayn? ?ekilde ba?vuru yap?p netice alana kadar ba?vurular?na devam edebilir. Ancak s?rf k?tü niyetli mükerrer ba?vurular olmas?n dü?üncesiyle kanunda olmayan bir yetkisi düzenlenmesini yorum yoluyla mevcutmu? gibi kabul edip yetkisizlik karar? vermek de ba?l? ba??na hukuka ayk?r? bir i?lem. Dolay?s?yla ilgili kanunda bir düzenleme yap?larak yetki konusunun somut olarak düzenlenmesi en ??züm olarak g?rünmektedir. E?er kanun koyucu 5651 Say?l? Kanun’daki yetki konusunu düzenlerse eminim hakimler de kendisini kanun koyucu yerine koyup yorum yoluyla kanuna olmayan bir yetki düzenlenmesini varm?? gibi kabul edip yetkisizlik karar? vermek zorunda kalmayacaklard?r. Av. ?lker Atamer Google’a Reklam Verip Reklam Yasa??n? ?hlal Eden Avukatlar 06/10/201606/10/2016 ?lker Atamer Yorum yap?n E?er Google sitesine reklam vermek, TBB Reklam Yasa?? Y?netmeli?i’ne ayk?r? de?ilse di?er avukatlar da reklam versin. Ama e?er Google sitesine para ?deyip arama sonu?lar?nda üst s?rada ??kmak ve bu yolla di?er avukatlar nezdinde haks?z rekabette bulunmak Reklam Yasa?? Y?netmeli?ine ayk?r? ise ?stanbul Barosu Ba?kanl??? bu avukatlar hakk?nda derhal disiplin soru?turmas? a?mal?d?r. ?nternetteki avukat reklamlar?n?n ?nlenmesi konusunda yeterli ?aba g?sterilmedi?ini veya reklam yasa?? y?netmeli?ini ihlal eden avukatlar hakk?nda yeterli h?zda ve cayd?r?c? bir disiplin süreci i?letilmedi?ini dü?ünüyorum. Zira a?a??da reklam yay?nlayan avukatlar?n baz?lar? hakk?nda yine ayn? ?ekilde daha ?nce Google’a reklam verdikleri gerek?esiyle halen devam etmekte olan disiplin soru?turma veya kovu?turmalar? oldu?u halde hala reklam verme cüretinde bulunmaktad?rlar. Hele henüz 1 y?ll?k bir avukat olan sivri zekal? bir meslekta??m kendi avukatl?k sitesine reklam vermek yerine “danismanavukat” isminde paravan bir site kurup reklamlar? o site üzerinden yay?nlamaktad?r ki kendisindeki bu ?zgüven ve y?netmelikleri ihlal etme konusundaki cesaret hayret vericidir. S?z konusu sitedeki telefon numaras? arand???nda Topo Hukuk Bürosu’n?n ad? duyulmaktad?r. Daha 2015 y?l?n?n Ekim ay?nda ruhsat alan avukat meslekta??mdaki bu cüret ger?ekten ?a?k?nl?k vericidir. . . Google’a reklam veren tüm bu avukatlar?n, reklam yasa?? ihlali niteli?inde olan bu eylemleri ekran g?rüntüsü, tutanak ve video ?ekimi ile delillendirilmi? olup baro ba?kanl???na yak?nda sunulacakt?r. Baro ya bu reklamlar?n hukuka uygun oldu?unu beyan etmelidir ve di?er avukatlar da Google’a reklam verebilmelidir. Ya da Baro bu reklamlar? engellemelidir ama bunu uyar? y?ntemiyle de?il do?rudan disiplin soru?turmas? a?arak yapmal?d?r. Hatta reklamla mücadele i?in baro bünyesinde ayr? bir g?revlendirme dahi yap?labilir. Aksi takdirde reklam veren avukatlar, reklam vermeyen avukatlara kar?? a??k?a haks?z rekabette bulunmaya devam edecektir. Av. ?lker Atamer OHAL Hukuku 31/08/201612/09/2016 ?lker Atamer 1 Yorum Ola?anüstü hal d?neminde ??kart?lan KHK’ler ku?kusuz ?ok farkl? alanlarda düzenleme getirmektedir. Ancak bu makale OHAL KHK’lerinin ba?ta Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) olmak üzere ve di?er bir tak?m ?zel kanunlardaki düzenlemelerde de?i?iklik getirmek suretiyle soru?turma ve kovu?turma usül ve i?lemlerini de?i?tiren hükümler de?erlendirilecektir. 667 Say?l? KHK Askeri darbe giri?imi nedeniyle ilan edilen Ola?anüstü Hal (OHAL) kapsam?nda hükumet taraf?ndan ??kart?lan 667 say?l? ilk KHK’nin Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) getirdi?i ba?l?ca düzenlemeler ?unlard?r: 1- Hakk?nda su? soru?turmas? veya kovu?turmas? ya da idari i?lem yap?lan ki?ilerin isimleri pasaport birimine bildirilerek bu ki?ilerin pasaportlar? iptal edilecek. Bu düzenleme ile getirilen ama? hakk?nda soru?turma a??lan veya a??lmas? muhtemel olan ya da hakk?nda g?revden alma ve benzeri idari i?lem yap?lan ki?ilerin yurt d???na ka?mas?n? ?nlemektir. 2- OHAL süresince g?zalt? süresinin üst s?n?r? 30 gün olacak. B?ylece CMK’da normal su?larda 24 saat ve toplu i?lenen su?larda en fazla 4 gün olarak belirlenmi? olan g?zalt? süresi 30 güne ??kar?lm??t?r. 3- Hakk?nda yakalama i?lemi yap?lan askeri personel askeri inzibata de?il polise teslim edilecek. 4- Hakk?nda soru?turma yap?lan ki?iler g?rev veya ünvan?na bak?lmaks?z?n ayr?m? olmaks?z?n ifade alma i?lemi polis taraf?ndan yap?lacakt?r. B?ylece Hakimler ve Savc?lar Kanunu, Yarg?tay Kanunu, Askerlik Kanunu gibi bir tak?m ?zel kanunlardaki ifade almaya ili?kin düzenlemeler devre d??? b?rak?lm??t?r. 5- Hakk?nda tutuklama karar? verilen askeri personel, askeri cezaevinde de?il sivil cezaevinde tutulacakt?r. 6- Tutuklu ve avukat g?rü?melerindeki k?s?tlamalar. Tutuklu olanlar?n avukatlar? ile g?rü?melerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenli?inin tehlikeye dü?ürülmesi, ter?r ?rgütü veya di?er su? ?rgütlerinin y?nlendirilmesi, bunlara emir ve talimat verilmesi veya yorumlar?yla gizli, a??k ya da ?ifreli mesajlar iletilmesi ihtima...

ilkeratamer.org Whois

Domain Name: ILKERATAMER.ORG
Registry Domain ID: D174751178-LROR
Registrar WHOIS Server:
Registrar URL: http://www.godaddy.com
Updated Date: 2015-02-08T03:45:43Z
Creation Date: 2014-12-09T06:28:14Z
Registry Expiry Date: 2017-12-09T06:28:14Z
Registrar Registration Expiration Date:
Registrar: GoDaddy.com, LLC
Registrar IANA ID: 146
Registrar Abuse Contact Email:
Registrar Abuse Contact Phone:
Reseller:
Domain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
Domain Status: clientRenewProhibited https://icann.org/epp#clientRenewProhibited
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited
Registry Registrant ID: C157512573-LROR
Registrant Name: Ilker Atamer
Registrant Organization:
Registrant Street: Abide-i Hurriyet Cd. 115/16 Sisli
Registrant City: Istanbul
Registrant State/Province: Istanbul
Registrant Postal Code: 34000
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +90.2122967893
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: atameri@gmail.com
Registry Admin ID: C157512575-LROR
Admin Name: Ilker Atamer
Admin Organization:
Admin Street: Abide-i Hurriyet Cd. 115/16 Sisli
Admin City: Istanbul
Admin State/Province: Istanbul
Admin Postal Code: 34000
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.2122967893
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: atameri@gmail.com
Registry Tech ID: C157512574-LROR
Tech Name: Ilker Atamer
Tech Organization:
Tech Street: Abide-i Hurriyet Cd. 115/16 Sisli
Tech City: Istanbul
Tech State/Province: Istanbul
Tech Postal Code: 34000
Tech Country: TR
Tech Phone: +90.2122967893
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: atameri@gmail.com
Name Server: NS35.DOMAINCONTROL.COM
Name Server: NS36.DOMAINCONTROL.COM
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2018-10-22T18:18:44Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en